नौकुण्ड गाउँपालिकाको वस्तुगत विवरण

............., वागमती प्रदेश,नेपाल

फोन: ०

Email : web

खण्ड : १ - परिचय

गाउँपालिकाको सामान्य परिचय

Your text...

गाउँपालिकाको विस्तृत परिचय

Your text...

गाउँपालिकाका संक्षिप्त तथ्याङ्क

Your text...

राजनैतिक तथा प्रशासनिक विभाजन

Your text...

भौगोलिक बनावट र भू-उपयोगिता

Your text...

 

कसरी पुग्ने ............... गाउँपालिका ?

Your text...

गाउँपालिकाभित्र रहेका ऐतिहाँसिक महत्वका पक्षहरू

Your text...

गाउँपालिकाको नक्साहरू

Your text...

 

खण्ड : २ - घरपरिवार सम्बन्धि तथयाङ्क

जातका आधारमा घरपरिवारको विवरण

Your text...

धार्मिक विश्वासका आधारमा घरपरिवारको संख्या

Your text...

 

शौचालय प्रयोगका आधारमा घरपरिवारको विवरण

Your text...

घरको छानोको प्रकारको आधारमा घरपरिवारको विवरण

Your text...

घरको बाहिरी गाह्रोको प्रकारको आधारमा घरपरिवारको विवरण

Your text...

खानेपानी स्रोत प्रयोगका आधारमा घरपरिवारको विवरण

Your text...

चुल्हो प्रविधि (इन्धन) प्रयोगका आधारमा घरधुरीको विवरण

Your text...

उपलब्ध सेवा सुबिधा प्रयोगका आधारमा घरपरिवारको विवरण

Your text...

सवारी साधन खरीद र प्रयोगका आधारमा घरपरवारको विवरण

Your text...

खण्ड : ३- जनसंख्या सम्बन्धि तथ्याङ्क

जनसंख्या वितरणको अवस्था

Your text...

लिङ्गका आधारमा जनसंख्या विवरण

Your text...

मातृभाषाका आधारमा जनसंख्या

Your text...

जातियताको आधारमा जनसंख्या विवरण

Your text...

धार्मिक विश्वासका आधारमा जनसंख्या विवरण

Your text...

शैक्षिक अवस्थाको आधारमा जनसंख्याको विवरण

Your text...

पेशा र रोजगारीका आधारमा जनसंख्या विवरण

Your text...

बसोबासका स्थानका आधारमा जनसंख्या विवरण

Your text...

खण्ड : ४- पशु-चौपायाको विवरण

वडागत पशुपंक्षीको संख्या

Your text...

पशुपालन गरेको आधारमा घरपरिारो विवरण

Your text...

खण्ड : ५- भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धि विवरण

 

गाउँपालिकाभित्र रहेका सडकहरू

Your text...

गाउँपालिकाभित्र रहेका मुख्य मुख्य गोरेटो बाटोहरू

Your text...

गाउँपालिकाभित्र रहेका पुलपुलेसाहरूको विवरण

Your text...

गाउँपालिकाभित्र रहेका सामुदायिक भवनहरुको विवरण

Your text...

गाउँपालिकाभित्र रहेका खेल मैदानको विवरण

 

गाउँपालिकाभित्र रहेका मठ, मम्दिर, गोम्बा, चर्च आदिको विवरण

Your text...

गाउँपालिकाभित्र रहेका मुख्य मुख्य चौताराहरूको विवरण

Your text...

गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी जमिन सम्बन्धि विवरण

Your text...

गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सम्पदा, खनिज आदिको विवरण

Your text...

खानेपानीको स्रोत वा उपलब्धता सम्बन्धि विवरण

Your text...

सिंचाईको स्रोत र उपलब्धता सम्बन्धि विवरण

Your text...

सार्वजनिक शौचालयहरूको विवरण

Your text...

मरणघाट, शबदाह, पशु शबदाह सम्बन्धि विवरण

Your text...

विभिन्न वस्तीबाट गाउँपालिका आउ जान लाग्ने समय

Your text...

 

खण्ड : ६ - शैक्षिक तथ्याङ्क

विद्यमान शैक्षिक संस्थाहरूको विवरण

Your text...

शैक्षिक योग्यताका आधारमा जनसंख्याको विवरण

Your text...

विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाको विवरण

Your text...

विशेष शिक्षातर्फ स्रोतकक्षामा अध्ययनरत छात्रा/छात्रहरूको विवरण

Your text...

बाल विकास केन्द्र र बाल सञ्जालको विवरण

Your text...

विशेष शिक्षातर्फ स्रोतकक्षामा अध्ययनरत छात्रा/छात्रहरूको विवरण

Your text...

विद्यालयमा रहेको शौचालयको विवरण

Your text...

विद्यालयगत शिक्षक तथा कक्षाकोठाको पर्याप्तता

Your text...

तहगत शिक्षक शिक्षिकाको विवरण

Your text...

खण्ड : ७ - स्वास्थ्य सम्बन्धि तथ्याङ्क

गाउँपालिकाभित्र रहेका विद्यमान स्वास्थ्य संस्थाहरू

Your text...

{slider गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई दिइएको सेवाको विवरण}

Your text...

खोप सेवा छोड्ने बालबालिकाको अवस्था

Your text...

विगत ३ वर्षको पोषणको स्थिति

Your text...

कुपोषणको अवस्था

Your text...

लिङ्ग अनुसार बालबिबाह सम्बन्धि विवरण (२० वर्ष मुनीका)

Your text...

स्वास्थ्य सम्बन्धि सूचकाङ्कहरू

Your text...

कामदारका रूपमा घरपरिवारबाट बाहिर गएका बालबालिकाको विवरण

Your text...

खण्ड : ८ - कृषि, भूमि, वन, वातावरण सम्बन्धि तथ्याङ्क

कृषि सम्बन्धि संक्षिप्त तथ्याङ्क

Your text...

उत्पादन हुने बालीहरूको विवरण

Your text...

सिंचाई सम्बन्धि विवरण

Your text...

सामुदायिक वन, नर्सरी, वन पैदावारको विवरण

Your text...

भू-स्वामित्व सम्बन्धि विवरण

Your text...

सुकुम्बासी र भूमिहीनको संख्या

Your text...

वातावरण : सरसफाई र फोहोर मैला व्यवस्थापन

Your text...

खण्ड : ९ - सार्वजनिक सेवा प्रदायकहरूको विवरण

गाउँपालिकाभित्र रहेका सरकारी कार्यालय सम्बन्धि विवरण

Your text...

गाउँपालिकाभित्र कार्यरत गैर-सरकारी संघसंस्था सम्बन्धि विवरण

Your text...

गापाभित्र रहेका बैंकहरूको विवरण

Your text...

गापाभित्र सेवा प्रवाह गरिरहेका सहकारी संस्थाहरूको विवरण

Your text...

 

गापाभित्र सेवा प्रवाह गरिरहेका लघुबित्त संस्थाहरूको विवरण

Your text...

गापाभित्र रहेका स्थानीय बालक्लबहरूको विवरण

Your text...

गाउँपालिकाको कार्यवधि अनुसार गठित र सञ्चालित टोल विकास संस्थाहरू

Your text...

खण्ड : १०- गाउँ पालिकाका सम्भावना, अवसर, चुनौति र समाधान

गाउँपालिकाका हालका अवसर/सम्भावनाहरू

Your text...

गाउँपालिकाका चुनौति र समाधान

Your text...

चुनौति पहिचानको महत्व

Your text...

खण्ड : ११ - गाउँपालिकाद्वारा सञ्चालित विभिन्न योजनाहरू

गाउँपालिकाको गाउँसभाबाट विनियोजित योजनाहरू

Your text...

खण्ड : १२ - गाउँपालिकाको प्रोफाइल सम्बन्धि विवरण

भूमिका

Your text...

पार्श्वचित्र निर्माणको क्रममा अपनाइएका विधिहरू:

Your text...

पार्श्वचित्र निर्माणका सीमाहरू

Your text...

पार्श्वचित्र निर्माण चरणका कठिनाईहरू

Your text...

पार्श्वचित्र निर्माण चरणका पृष्ठपोषण

Your text...

शुभकामना मन्तव्यहरू

Your text...

पार्श्वचित्रमा समाबेश भएका लेख, रचना वा विचारहरू

Your text...

 

खण्ड : १३ - विविध पक्षहरू

गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण र सम्पर्क नं

Your text...

गाउँपालिकाभित्र रहेका विभिन्न कार्यालय र कर्मचारीको सम्पर्क विवरण

Your text...

गाउँपालिकाभित्र रहेका महत्वपूर्ण व्यक्तिहरूको सम्पर्क नम्बर

Your text...