सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत

 

(रिक्त पद)

पद : सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अधिकृत

शाखा: 

Email :

गापामा सेवामा आएको मिति : 

 

थप परिचय

 

फोटो/भिडियो

 

सामाजिक सञ्जाल